"Αναπηρια ή παραμορφωση απο τροχαιο ατυχημα - αποζημιωση θυματος" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

      Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 931 ΑΚ) η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενήθηκε στο θύμα τροχαίου ατυχήματος, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, κατά την επιδίκαση αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλλον του. Η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα του τροχαίου ατυχήματος είναι δυνατόν να θεμελιώσει αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση, αν επιδρά στο μέλλον του,δηλαδή στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. Δεν απαιτείται βεβαιότητα, αλλά αρκεί και απλή δυνατότητα, δυσμενούς επιρροής στο μέλλον του θύματος.

      Πρέπει όμως να συντρέξουν ιδιάζοντα περιστατικά, από τα οποία ειδικά περιστατικά θα πρέπει να προκύπτουν οι ιδιαίτεροι λόγοι, εξαιτίας των οποίων επέρχονται δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική πλευρά της μελλοντικής ζωής του. Προέχον πάντως και κρίσιμο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραμόρφωσης ως βλάβης του σώματος ή της υγείας του προσώπου, ως ενός αυτοτελούς έννομου αγαθού, που απολαύει και συνταγματικής προστασίας, όχι μόνο στις σχέσεις των πολιτών προς το Κράτος, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις, χωρίς η προστασία αυτή να συνδέεται αναγκαία με αδυναμία πορισμού οικονομικών ωφελημάτων ή πλεονεκτημάτων. Έτσι, προβλέπεται από τη νομοθεσία, η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση, ενός ευλόγου χρηματικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή παραμόρφωσης, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία, η οποία άλλωστε και δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί.

      Η ανωτέρω αποζημίωση είναι διαφορετική από την αξίωση για διαφυγόντα εισοδήματα του παθόντος που κατ` ανάγκη συνδέεται με επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης περιουσιακής ζημίας λόγω της ανικανότητας του παθόντος προς εργασία καθώς και από την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Εξυπακούεται ότι όλες οι παραπάνω αξιώσεις μπορούν να ασκηθούν είτε σωρευτικά, είτε μεμονωμένα, αφού πρόκειται για αυτοτελείς αξιώσεις και η θεμελίωση κάθε μιας από αυτές δεν προϋποθέτει αναγκαία την ύπαρξη μιας των λοιπών.


Παράδειγμα:
  Το 2001 από τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με ΙΧΕ αυτοκίνητο, τραυματίσθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος ενώ αρχικά δεν διαπιστώθηκε να έχει υποστεί κάποια ιδιαίτερη βλάβη, στη συνέχεια παρουσίασε απόσυρση, ανηδονία, ελάττωση των κοινωνικών του δραστηριοτήτων και παραμέληση του εαυτού του και η διάγνωση, μετά από νοσηλεία του σε νοσοκομείο, ήταν σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου, για την οποία του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή. 

  Ως αποζημίωση δικαιούται εκτός από τα διαφυγόντα εισοδήματα λόγω της αδυναμίας του να εργασθεί στο μέλλον,τη δαπάνη της νοσηλείας και των φαρμάκων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, δικαιούται ως αποζημίωση και το ποσό των 50.000 ευρώ, δηλαδή ως αυτοτελή αποζημίωση, βάσει του άρθρου 931 Α.Κ.

Γεώργιος Γκαντής
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου